Sol·licitud d'admissió a ensenyaments de grau de les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2023/2024 (preinscripció). - GVA.ES - Generalitat Valenciana (2023)

Detalls del procés

Ser

Sol·licitud d'admissió a ensenyaments de grau de les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2023/2024 (preinscripció).

codis SIA:210959

Carregueu GUC:1617

Cos:MINISTERIO D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

 • Informació bàsica

 • Aplicació

 • processament

 • per analitzar

és diferent

guardar tot

Informació bàsica

objecte

1. Els estudiants que compleixin els requisits acadèmics corresponents i vulguin accedir a ensenyaments universitaris de grau impartits en centres propis o vinculats a universitats públiques del sistema universitari valencià, hauran de sol·licitar l'admissió pel procés general de preinscripció definit en acords de la comissió d'administració. per als procediments d'admissió i preinscripció a les universitats públiques del Sistema Universitari de València, que per a cada curs acadèmic es publica al DOGV.2. Als efectes de l'accés a la universitat, les universitats públiques de València es consideraran com una, per la qual cosa el procés de preinscripció serà comú i únic a totes elles, independentment de quina hagi superat la prova d'accés. les universitats públiques són: - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I de Castelló - Universitat Miguel Hernández de Elx

Comentaris

Qüestions sobre documentació per a la presentació, tramitació i recepció de pre-sol·licituds: Universitat de València: Servei d'Informació i Promoció (SeDi). Allà. Menéndez Pelayo, s/n. Classe 3, 1a planta. 46010 València. Tel. 96 386 40 40, 963 82 85 03, 963 54 40 60, uvacceso@uv.es Universitat Politècnica de València: Servei d'Estudiants, Unitat d'Admissions. Edifici Parroquial. Cami de Vera s/n 46022 València. Tel.: 96 387 74 01, 96 3 87 70 07 informacion@upv.es Universitat d'Alacant: Atenció a l'estudiant, Negociació d'admissió. Campus Sant Vicenç del Raspeig. 03690 Sant Vicenç del Raspeig (Alacant). Tel.: 96 590 38 51 acess@ua.es Universitat Jaume I de Castelló: INFOCAMPUS. Àgora universitaria, sala 15. Telèfon: 96 472 80 80. info@uji.es Miguel Hernández Universitat d'Elx: Servei de Gestió d'Estudis, Edifici Rectorat i Consell Social, Av. Prof. De la Universitat, c/o. 03202 Elx. Alacant Tel. 96 665 86 41. acceso@umh.es Per errors i problemes amb la web: Ministeri d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: D.G. Universitats Av. Campanar, 32, 46015 València. Tel. 961923335 /961923414 /961970849 Correu electrònic: sru@gva.es

interessats

Sol·licitants que en algun dels supòsits que s'indiquen a continuació.-Alumnes que estiguin en possessió d'un títol del sistema educatiu espanyol o d'un altre equivalent declarat.-Alumnes que estiguin en possessió d'un títol de Grau Europeu o d'un Grau Internacional. - Alumnes que tinguin títols, diplomes o estudis de grau o grau de sistemes educatius dels estats membres de la UE o d'altres estats amb els quals s'hagin signat acords internacionals pertinents, de manera recíproca. estats no membres de la Unió Europea, amb els quals no s'han signat acords internacionals de reconeixement d'un títol de grau amb condició recíproca. pertanyents al sistema educatiu espanyol o títols, diplomes o estudis declarats equivalents o homologats a aquests títols. Tecnificació Esportiva del Sistema Educatiu Espanyol, obtinguda o cursada en un estat membre de la Unió Europea o en altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals pertinents, de manera recíproca, quan aquests alumnes compleixin els requisits acadèmics exigits en aquest estat membre per a accedir a les seves universitats.- Les persones majors de vint-i-cinc anys que superin les proves d'accés a la universitat. experiència laboral o laboral relacionada amb la docència.-Majors de 45 anys que superin la prova d'accés.-Estudiants que tinguin un títol universitari oficial de grau, màster, o equivalent.-Estudiants que tinguin un títol universitari oficial del Diploma universitari, arquitecte tècnic. , enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte, enginyer, equivalent a un curs universitari anterior o titulació equivalent. la seva homologació a Espanya i volen continuar els seus estudis en una universitat espanyola. En aquest cas, serà condició necessària que la universitat respectiva els hagi reconegut amb un mínim de 30 punts ECTS.-Alumnes que poguessin accedir a la universitat segons les normes del sistema educatiu espanyol abans de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre.

Regulació del procediment

Praç final

Convocatòria única: del 19 de juny de 2023 al 7 de juliol de 2023. El 7 de juliol, el termini finalitza a les 14 h.

Documentació

Sol·licitud electrònica.

impressions relacionades

forma de presentació

telemàtica

Tots els estudiants han de completar la presentació en línia. Cap estudiant no pot presentar una sol·licitud en paper per a la sol·licitud anticipada a la universitat. En accedir al lloc web, el sol·licitant trobarà les instruccions necessàries i els missatges presentats per l'assistent.

On podeu fer preguntes sobre el procés

 • Correu electrònic per a preguntes funcionals: sru@gva.es
 • Correu electrònic per a preguntes tècniques: generalitat_en_red@gva.es

Processament d'informació

Tots els estudiants presenten la sol·licitud de preinscripció telemàticament d'acord amb el que estableix l'acord aprovat el 12 de maig de 2023 per la Comissió Administrativa de Procediments d'Admissió i Preinscripció de les Universitats Públiques del Sistema Universitari de València en els terminis que s'indiquen a continuació: Convocatòria única: del 19 de juny de 2023 al 7 de juliol de 2023, Participants: - Alumnes que han fet la prova d'accés (PAU) al juny o juliol de 2023, - Alumnes d'altres comunitats autònomes - Alumnes que han estat examinats per la UNED per a la prova d'accés, - estudiants d'ensenyaments anteriors, - graduats, - estudiants d'ensenyaments, - estudiants estrangers que puguin accedir o no a la universitat per la via prevista als articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014. , de 6 de juny i que hagin obtingut la respectiva acreditació UNED el 7 de juliol, la data límit és a les 14 h NOTA: 1. Els estudiants que accedeixin a la Universitat per la via prevista als articles 9.1.b i 9.2.b i c de la l'esmentat Reial Decret i no poden presentar la sol·licitud de preinscripció en el període anterior tenen fins al 31 de juliol de 2023 per presentar una sol·licitud de preinscripció a www.preinscription.gva.es. El 31 de juliol, el termini finalitza a les 14 h. Es tindran en compte les sol·licituds presentades per alumnes pertanyents a aquest grup i es respectaran els drets d'accés d'aquests estudiants. 2. Alumnes d'altres comunitats autònomes o alumnes examinats per la UNED que es presentin a les proves d'accés per al curs 2022-2023 en les respectives sessions extraordinàries, així com els estudiants de cercles d'estudiants d'educació superior valencians que superin la convocatòria d'estudis extraordinaris per al curs en curs. , que no puguin participar en el procés normal de preinscripció per no conèixer la seva titulació durant el període de preinscripció, es dirigiran directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per sol·licitar plaça quan estiguin habilitades, setembre, i tindran els mateixos drets de premi que un estudiant de València que va aprovar la prova d'accés el juliol de 2023 amb una invitació especial.

processadors

Organitzacions

 • MINISTERIO D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AF. GIATROS GADEA, 10

  03001-Alacant / Alacant

data límit

Els resultats del procés de preinscripció per al curs 2023-2024 es publicaran el 14 de juliol a les 13.00 hores. Els alumnes podran sol·licitar els resultats de la preinscripció els dies 17, 18 i 19 de juliol. La data límit per al dia 19 és a les 14 h. El resultat final d'aquestes reclamacions es donarà a conèixer el 21 de juliol de 2023. Aquest tràmit de reclamacions es tramitarà a través del mateix assistent telemàtic amb el qual vau fer la preinscripció i esgotarà la via administrativa.

òrgans de liquidació

Organitzacions

 • MINISTERIO D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AF. GIATROS GADEA, 10

  03001-Alacant / Alacant

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 07/07/2023

Views: 6031

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.